Zapisy na niniejszej stronie dotyczą nowo tworzonej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie

Szkoła Podstawowa Nr1
w Karczewie

ul. Bielińskiego 7

Zasady rekrutacji do klas 1 na rok szkolny 2017/2018

§1

Podstawa prawna

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew, zostały przygotowane w oparciu o zapisy przepisów:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. Poz. 59),
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. Poz. 60),
 3. Ustaw z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016r. Poz. 35),
 4. Uchwała Nr XXXI/286/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dn. 25 stycznia 2017r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Karczew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2017/2018;
 5. Zarządzenie nr 12/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Karczew jest organem prowadzącym,
 6. Uchwała Nr XXXII/298/2017 Rady Miejskiej z dn. 13 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

§2

Informacje ogólne

Do klas pierwszych przyjmowane są:

 1. dzieci 7 -letnie (urodzone w roku 2010) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 2. dzieci 6 -letnie (urodzone w roku 2011) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

§3

Zasady przyjęcia

 1. Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są :
  • do klasy I - zamieszkali w obwodzie szkoły na podstawie Zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie do klasy pierwszej (Załącznik nr 1), oraz zamieszkali poza obwodem na podstawie Wniosku o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie (Załącznik nr 2),
  • zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie do szkoły należy złożyć w sekretariacie szkoły, w terminie od 06.03.2017 r. do 31.03.2017r.
 2. Lista uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły do dnia 12.04.2017r.
 3. W terminie od 19.04.2017r. do 24.04.2017r. rodzice/prawni opiekunowie zgłoszonych uczniów są zobowiązani do złożenia w sekretariacie szkoły pisemnego Oświadczenia potwierdzającego wolę uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie (załącznik nr 3).
 4. Listę przyjętych uczniów do szkoły podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły do dnia 28.04.2017 r. do godz. 16.00.

§4

Rekrutacja kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

 1. Szkoła przeprowadza rekrutację na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie składają w sekretariacie szkoły w terminie od 06.03.2017r. do 31.03.2017r. następujące dokumenty:
  • wypełniony druk Wniosku o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem do Szkoły Podstawowej nr 1 w Karczewie (Załącznik nr 2 do Zasad rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 1 w Karczewie),
  • oświadczenia stanowiące załączniki nr 1,2,3 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXI/286/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r., potwierdzające spełnianie kryteriów.
 3. Kryteria rekrutacji- Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXI/286/2017 z dnia 25 stycznia 2017r.:
  • rodzeństwo kandydata w placówce – 1 pkt.,
  • odległość zamieszkania kandydata od placówki – 2 pkt.
  • niematerialna sytuacja rodzinna kandydata – 2 pkt.
  Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Nr 1 potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w okresie od 03.04.2017r. do 07.04.2017r.
 4. Listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły do dnia 12.04.2017r.
 5. W terminie od 19.04.2017r. do 24.04.2017r. rodzice/prawni opiekunowie zakwalifikowanych kandydatów są zobowiązani do złożenia w sekretariacie szkoły Oświadczenia potwierdzającego wolę uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie (Załącznik nr 3).
 6. Listę uczniów przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły do dnia 28.04.2017r.

§5

Rekrutacja uzupełniająca

 1. Jeżeli gmina Karczew, po przeprowadzeniu procesu rekrutacyjnego, będzie dysponowała w szkołach podstawowych wolnymi miejscami, dla dzieci spoza obwodu szkoły i gminy zgłoszonych po ustalonym terminie zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne uzupełniające.
 2. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do klas pierwszych:
  1. składanie w sekretariacie szkoły Wniosków o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie (Załącznik nr 2 ) wraz z oświadczeniami (załączniki nr 1, 2 i 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/286/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.)- od 07.08.2017r. do 21.08.2017r.
  2. weryfikacja złożonych dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną – 24.08.2017 r. do godz. 16.00.
  3. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły –25.08.2017 r., do godz. 16.00.
  4. składanie w sekretariacie szkoły przez rodziców/prawnych opiekunów Oświadczenia potwierdzającego wolę uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie (załącznik nr 3 ) – od 25.08.2017 r. do 30.08.2017 r. do godz. 16.00.
  5. podanie do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły – 31.08.2017r. do godz. 16.00.

§6

Tryb odwoławczy

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z prośbą o udostępnienie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

§7

Postanowienia końcowe

 1. Rekrutacji uzupełniającej nie podlegają kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły.
 2. W dniu 06.06.2017r. w szkole odbędzie się spotkanie informacyjne Dyrektora Szkoły z rodzicami kandydatów przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018.